03 julio 2013

Iniciativas para el decrecimiento

Rate this posting:
{[['']]}

Els integrants d’aquest grup som gent d’ICV que fem una crítica oberta al nostre model de societat, basat en el consum desmesurat d'energia i de tot tipus de béns materials que ens fa totalment insostenibles. Estem convençuts que per avançar cap a un mon més just  i ambientalment més sostenible, ens cal buscar i donar passos cap a un model socioeconòmic diferent que no es fonamenti  en el creixement sense límits. Per avançar, ens cal aprofundir en  l’estudi i el debat sobre les alternatives teòriques i pràctiques que van sorgint arreu del mon. El nostre objectiu és recollir i difondre la informació que es va generant entorn a aquest tema, propiciar el debat a dintre d’ICV,  donar a conèixer  les experiències que s’estan duent endavant i propiciar la relació amb les xarxes i grups que es mouen al voltant del decreixement.
Cap a un nou model econòmic (documentació bàsica)
Los integrantes de este grupo somos gente de ICV que hacemos una crítica abierta a nuestro modelo de sociedad, basado en el consumo desmesurado de energía y de todo tipo de bienes materiales que nos hace totalmente insostenibles. Estamos convencidos de que para avanzar hacia un mundo más justo y ambientalmente más sostenible, necesitamos buscar y dar pasos hacia un modelo socioeconómico diferente que no se base en el crecimiento sin límites. Para avanzar, necesitamos profundizar en el estudio y el debate sobre las alternativas teóricas y prácticas que van surgiendo en todo el mundo. Nuestro objetivo es recoger y difundir la información que se va generando en torno a este tema, propiciar el debate dentro de ICV, dar a conocer las experiencias que se están llevando adelante y propiciar la relación con las redes y grupos que se mueven alrededor del decrecimiento.
Hacia un nuevo modelo económico (documentación básica)


WebRep
currentVote
noRating
noWeight